Vol587模特水水er浴室性感红色内衣配黑丝吊袜秀完美身材诱惑写真57P水水er美媛馆

Vol587模特水水er浴室性感红色内衣配黑丝吊袜秀完美身材诱惑写真57P水水er美媛馆

 热者以辛凉发其汗,大青龙汤;寒者以辛温发其汗,小青龙汤。此详申酒疸宜下之治也。

用矾石丸坐药治之,此方治下白物,若从湿化者可也,恐未尤怡曰:藏坚癖不止者,子藏干血坚凝,成癖而不去也。上、中二消属热,惟下消寒热兼之,以肾为水火之藏也。

 如青黄兼化,青而兼黄之绿色。 李升玺曰:呕家不宜甘味,此用白蜜何也?

病悸短气者,是水停胃外,从膈下而上干于胸也。虽渴,终以邪去正回而必解也。

然诸病此者,渴而下利,小便数者,皆不可发汗。□乳之候非一端,伤乳停痰胃热寒,热宜和中清热饮,寒用温中止吐煎,伤乳平胃散最妙,停痰二陈汤可痊,若是满而自溢者,常须节乳自能安。

舌者,心之官也,舌赤,心之病也。尤怡曰:妊娠最虑热伤,故于芎、归、芍药养血之中,用黄芩清热,佐白术和胃也。

Leave a Reply